Całokształt przepisów prawa pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków względem pracowników, wśród nich znajdują się także reguły uznawane za podstawowe zasady prawa pracy.

Jedną z takich reguł jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Co oznacza obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu ? Z powyższej zasady wypływa obowiązek pracodawcy, wyrażający się w tym aby pracowników znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej traktować w taki sam sposób.

Z zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie wynika obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Omawiany obowiązek pracodawcy, można skrótowo ująć jako nakaz równego traktowania pracowników, którzy z perspektywy pracodawcy „nie różnią się od siebie”, Przykładowo wykonują prace podobne, mają podobny staż zatrudnienia, dysponują podobnymi umiejętnościami.

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu może dotyczyć wszystkich etapów istnienia stosunku pracy. Możemy mówić o nierównym traktowaniu w zatrudnieniu od etapu nawiązania stosunku pracy, poprzez szeroko rozumiane „warunki zatrudnienia”, na rozwiązaniu stosunku pracy kończąc.

Uzupełnieniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest zasada równego wynagradzania, dotyczy ona pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.

Przykładowym naruszeniem zasady równego wynagradzania będzie różnicowania pensji pracowników montujących samochody, zatrudnionych na jednej linii produkcyjnej, wykonujących takie same czynności.

Należy także pamiętać, iż w odniesieniu do omawianej zasady sądy rozumieją „wynagrodzenie” wyjątkowo szeroko, zaliczając do wynagrodzenia, które jest porównywane nie tylko wynagrodzenie zasadnicze lecz wszystkie składniki wynagrodzenia (niezależnie od sposobu ich nazwania przez pracodawcę) oraz inne wynikające ze stosunku pracy świadczenia. Tak szerokie rozumienie „wynagrodzenia” zapobiega nierównemu wynagradzaniu pracowników ukrywanemu przez pracodawców pod postacią dodatkowych składników wynagrodzenia.

„Jestem nierówno traktowany przez mojego szefa, co mogę z tym zrobić?”

Jeżeli pracodawca naruszył wobec pracownika zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, wówczas pracownik może żądać odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownik względem którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania   ma także prawo rozwiązać z pracodawcą stosunek pracy bez wypowiedzenia, co istotne rozwiązanie takie nastąpi z winy pracodawcy, jako spowodowane ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy.

Pracownik, który skorzysta z uprawienia do żądania odszkodowania od pracodawcy, nie ma powodu aby obawiać się „zemsty” ze strony pracodawcy. Skorzystanie z prawem przewidzianego uprawienia pracowniczego, choć może nieść za sobą pewne dolegliwości dla pracodawcy nie stanowi działania skierowanego przeciwko interesom pracodawcy, w szczególności nie będzie ono kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.