Kodeks pracy w przepisach regulujących mobbing wprost wymienia dwa roszczenia przysługujące pracownikowi będącemu ofiara mobbingu.

Będący ofiarą mobbingu pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę, jeżeli uczyni to z zachowaniem formy pisemnej oraz wskaże mobbing jako przyczynę, wówczas przysługuje mu od pracodawcy odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Należy zauważyć, że nie wskazano górnej granicy odszkodowania dla pracownika rozwiązującego umowę o pracę z powodu mobbingu.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przesłanką zasądzenia zadośćuczynienia jest wykazanie przez pracownika, iż rozstrój zdrowia jest skutkiem mobbingu, warto pamiętać iż „rozstrój zdrowia” należy do kategorii medycznych, podstawą zadośćuczynienia przewidzianego dla pracownika, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia nie będzie np. gorsze samopoczucie czy poczucie niesprawiedliwości.

Aktualny pogląd orzecznictwa rozszerza zakres zadośćuczynienia należnego pracownikowi z tytułu wywołanego mobbingiem rozstroju zdrowia także o elementy odszkodowawcze, obejmując zadośćuczynieniem pieniężnym obok takich następstw rozstroju zdrowia jak koszty leczenia także bardziej typowe dla instytucji „krzywdy” następstwa takie jak poczucie poniżenia, negatywna samoocena.

Czy rozwiązanie umowy o pracę bez wskazania mobbingu jako przyczyny pozbawia pracownika jakichkolwiek uprawnień ?

W takiej sytuacji pracownik traci uprawnienie do odszkodowania przewidzianego w antymobbingowych przepisach kodeksu pracy, nie jest to jednak przeszkodą dochodzenia naprawienia szkody wywołanej mobbingiem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Przeciwdziałanie mobbingowi należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, naruszenie tego obowiazku stanowić może ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, tym samym podstawę do niezwłocznego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.

Sytuacja, w której mobbing będący przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest jednocześnie ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy może uprawiniać pracownika do obydwu odszkodowań. Warunkiem będzie rozwiązanie umowy o pracę w trybie przewidzianym dla ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy, ze wskazaniem mobbingu jako przyczyny natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy.

Pracownik dochodzący odszkodowania z tytułu mobbingu powinien pamiętać o konieczności udowodnienia tego faktu. Nie wyklucza to możliwości późniejszego przeprowadzenia dowodu przeciwnego przez pracodawcę.