Jesteś pracodawcą, a Twój pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących Twojego przedsiębiorstwa. W szczególności ma dostęp do Twojej bazy klientów, do najbardziej istotnych informacji handlowych, technicznych oraz organizacyjnych Twojego przedsiębiorstwa. Nie trudno zauważyć, że jeżeli ustaje stosunek pracy z tym pracownikiem Twoja sytuacja nie jest szczególnie korzystna. Przecież Twój były pracownik może wykorzystać całą wiedzę jaką zebrał pracując dla Ciebie i wykorzystać ją u innego pracodawcy lub prowadząc własną działalność.

Powinieneś zabezpieczyć się przed taką sytuacją już w trakcie zawierania umowy o pracę. Możesz przecież zarówno w umowie o pracę jak i w odrębnym dokumencie zawrzeć z zatrudnianym pracownikiem umowę o zakazie konkurencji w po ustaniu stosunku pracy. O umowie o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy pisałem już w innym wpisie, który koniecznie przeczytaj [LINK]

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może być zawarta tylko z pracownikiem. Oznacza to, iż powinniście ją zawrzeć jeszcze przed ustaniem stosunku pracy. Ustawodawca premiuje zatem tych co są przezorni.

Zapytasz może co jeśli nie zawarłeś z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, stosunek pracy ustał, a Ty dopiero teraz zorientowałeś, że interes Twojego przedsiębiorstwa tego wymaga. Spróbuję Ci na to odpowiedzieć w innym wpisie [Link].

Pamiętaj, że nie z każdym pracownikiem można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Możliwe jest to tylko z pracownikiem, który miał dostęp do szczególnie ważnych dla Ciebie informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Cię na szkodę.

Ustawodawca nie precyzuje czym są te szczególnie ważne informacje. Ocena czy pracownik takie informacje posiada należy do Ciebie. Uważaj jednak, ocena ta musi być rozsądna i możliwa do udowodnienia i obronienia w razie ewentualnego sporu sądowego. Ocena Twoja i pracownika może się w tym zakresie różnic. Wiedz jednak, że sama ocena pracownika, że takich informacji nie posiadał zdaniem Sądu Najwyższego nie wystarcza do uznania umowy za nieważną (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2007r. I PK 361/08). W razie sporu Sąd będzie badał czy obiektywnie, informacje posiadane przez pracownika były szczególnie istotne.

Wskazówki czym jest szczególnie ważna informacja możesz szukać np.: w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w art. 11 ust. 4, który wyjaśnia czym jest tajemnica przedsiębiorstwa: 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

A zatem, informacje techniczne, handlowe, produkcyjne, technologiczne, wszelkiego rodzaju know how, preferencje klientów, plany rozwojowe itd. umożliwiają zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, o ile pracownik miał do nich dostęp.

Nie oznacza to, iż pracownik do końca życia nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej. Byłoby to zbyt daleko idące, naruszające prawo pracownika do swobody podejmowania pracy i działalności zawodowej. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może obejmować jedynie z góry określony w umowie czas, po którym pracownik może normalnie podjąć każdą działalność. Za czas trwania takiej umowy jesteś zobowiązany wypłacać pracownikowi stosowne odszkodowanie, płatne z góry lub w comiesięcznych ratach. O tym jak przygotować skuteczną umowę opowiem Ci w kolejnym wpisie [link].