W poprzednim wpisie omawiałem kwestię roszczeń przewidzianych dla ofiar mobbingu przez kodeks pracy czyli zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem oraz odszkodowania należnego z tytułu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu.

Osoby, które nie posiadają statusu pracownika jak na przykład zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy też pracodawca nie są objęte ochroną antymobbingową przewidzianą przez kodeks pracy, nie przysługują im zatem wskazane powyżej uprawnienia.

Nie oznacza to jednak, że osoby niebędące pracownikami mogą być bezkarnie mobbowane !

Osobie wobec, której stosowany jest mobbing a nie może skorzystać z uprawnień, o których pisałem na wstępie, może jednak szukać ochrony w przepisach kodeksu cywilnego.

Uporczywe i długotrwale nękanie lub zastraszanie innej osoby może zostać uznane za naruszające dobra osobiste, do których zaliczamy w szczególności: zdrowie, wolność oraz cześć. Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi i chronione są niezależnie od innych okoliczności – każdy je ma i każdemu przysługuje ich ochrona.

Osobie, której dobro osobiste zostało naruszone wskutek mobbingu przysługują: