Umowa o zakazie konkurencji zawierana jest w interesie pracodawcy. Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo powinieneś zastanowić się nad potrzebą zawierania takich umów z pracownikami, których zatrudniasz. Nie zawsze będzie to potrzebne. Co jednak zrobić gdy ochrona interesów twojej firmy tego wymaga, a pracownik odmawia podpisania takiej umowy?

Z praktycznych względów powinieneś zawierać umowę o zakazie konkurencji już w momencie podpisywania z kandydatem na pracownika umowy o pracę. O tym jak powinna wyglądać taka umowa i w jakiej formie powinna być zawarta wyjaśniam w kolejnym wpisie. [Odnośnik].

Jeżeli kandydat na pracownika odmawia podpisania umowy o zakazie konkurencji możesz po prostu zrezygnować z zatrudnienia go. Do Ciebie należy ocena czy warto to zrobić. Niezatrudnienie pracownika z tego powodu, że odmówił on zawarcia umowy o zakazie konkurencji nie stanowi dyskryminacji.

W innej sytuacji znajdziesz się gdy już zatrudniony pracownik odmówi podpisania umowy o zakazie konkurencji. Co możesz wtedy zrobić?

Oczywiście nie możesz zmusić pracownika do podpisania takiej umowy. Odmowa jej zawarcia może być jednak podstawą do dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy i przeniesienia pracownika na stanowisko, które nie wymaga dostępu do istotnych dla Twojego przedsiębiorstwa informacji lub klientów. Nie będzie to stanowiło wtedy dyskryminacji.

Odmowa zawarcia umowy o zakazie działalności konkurencyjnej może także stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, także wtedy gdy pracownik świadczy pracę na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Wypowiadając pracownikowi stosunek pracy powinieneś wskazać jako przyczynę właśnie odmowę podpisania umowy o zakazie konkurencji. Jeżeli zawarłeś z pracownikiem umowę o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy możesz dokonać wypowiedzenia, jeżeli umowa o pracę przewiduje taką możliwość. Obowiązuje wtedy 2 tygodniowy termin wypowiedzenia. Nie musisz podawać przyczyn dla których wypowiadasz pracownikowi umowę o pracę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może także stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku nielojalnego działania pracownika, gdy odmawia on podpisania takiej umowy, a jednocześnie wyjdzie na jaw, że prowadzi on działalność konkurencyjną. Warto zwrócić uwagę na Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2005r. sygn. akt I PK 263/04, w którym Sąd orzekł, że Prowadzenie działalności konkurencyjnej po odmowie zawarcia umowy o zakazie konkurencji oraz pomimo sprzeciwu pracodawcy jest świadomym naruszeniem przez pracownika obowiązku dbałości o dobro zakładu (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) i może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p).

Pamiętać należy, że w grę wchodzi nie tylko możliwość zwolnienia takiego pracownika, ale także roszczenie odszkodowawcze. O tym czego możesz dochodzić od pracownika, który naruszył zakaz konkurencji opowiem Ci w kolejnym wpisie.