Przepisy kodeksu pracy wprost obligują pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, obowiązek ten dzięki konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem nie ogranicza się jedynie do powstrzymania się przez pracodawcę od działań o takim charakterze.

Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za całość warunków pracy odpowiada także za psychiczny komfort pracowników, którego elementem jest wolność od mobbingu.

Pracodawca zobowiązany jest do szeroko rozumianego przeciwdziałania mobbingowi, na które składa się obok kontroli własnych zachowań pracodawcy i reprezentujących go osób także działania mające na celu wykorzenienie działań lub zachowań o charakterze mobbingu podejmowanych przez pracowników.

Brak precyzyjnych wskazówek, którymi miałby kierować się pracodawca eliminując przejawy mobbingu wśród pracowników, przyjąć należy, że w skład polityki antymobbingowej powinno wchodzić nie tylko promowanie koleżeńskiej postawy wobec współpracowników, lecz także stworzenie odpowiednich przepisów, które przewidywałyby wobec pracowników stosujących mobbing negatywne konsekwencje, oraz konsekwentne ich egzekwowanie przez pracodawcę.

Postanowienia o charakterze antymobbingowym mogą znaleźć się w przepisach wewnętrznego prawa pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy) np. w formie załączników. W przypadku pracodawców, u których nie obowiązują takie akty, właściwe postanowienia pracodawca może umieścić w zawieranych umowach o pracę. W pewnym uproszczeniu pracodawca w ramach przeciwdziałania mobbingowi powinien „pod groźbą kary” zakazać zachowań o charakterze mobbingu.

Obok wprowadzanych zasad ważna jest także działalność informacyjna i prewencyjna prowadzona przez pracodawcę, który powinien informować we właściwy dla danego zakładu pracy sposób o tym czym jest mobbing, jak go rozpoznać, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi będącemu ofiarą oraz gdzie może on szukać pomocy. Tym samym konieczne jest stworzenie odpowiedniej instytucji w zakładzie pracy np. komisji do spraw przeciwdziałania mobbingowi, która urzeczywistniałaby wprowadzone przez pracodawcę środki antymobbingowe.

Zakres działań podjętych przez pracodawcę należy oceniać indywidualnie, tak jak indywidualnie oceniać należy czy mamy do czynienia z mobbingiem. Środki skutecznie przeciwdziałające mobbingowi w jednym zakładzie pracy czy tez nawet całej branży mogą okazać się zbyt szczątkowe w innej.

Należyta staranność pracodawcy w zakresie działań antymobbingowych wyłącza jego odpowiedzialność z tytułu mobbingu stosowanego wobec zatrudnionych pracowników, wówczas odpowiedzialność za zachowania o charakterze mobbingu przenosi się na sprawców, którzy odpowiadać mogą za naruszenie dóbr osobistych ofiary mobbingu.

Iwo Klisz on Facebook
Iwo Klisz
Adwokat
Adwokat, wspólnik zarządzający w „Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych”.

Specjalista z zakresu prawa pracy.