Czym jest molestowanie ?

Wbrew potocznemu wyobrażeniu molestowania jako fizycznego ewentualnie także słownego, ale za to intensywnego napastowania o charakterze seksualnym, molestowanie nie musi być związane z seksualnością.

Z molestowaniem w pracy będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której molestujący będzie zachęcał inną osobę lub nakaże jej naruszenie zasady równego traktowania. Mówiąc prościej molestowanie będzie miało miejsce gdy osoba molestująca będzie dążyła za pomocą namów lub bardziej bezpośrednią drogą (nakazując) aby dany pracownik nie był równo traktowany.

Kiedy pracownik nie będzie równo traktowany ?

Jak pisałem we wcześniejszym wpisie, równe traktowanie w zatrudnieniu nie oznacza, że wszyscy pracownicy mają być jednakowo traktowani. Wspomniana „równość” powinna dotyczyć pracowników „podobnych” pozostających w takiej samej sytuacji. Naruszeniem zasady równego traktowania będzie sytuacja, w której pracodawca potraktuje pracownika gorzej niż potraktował lub potraktowałby w takiej sytuacji innego pracownika.

Molestowanie może przybrać także formę niepożądanego zachowania (czynnego lub biernego), które spowoduje lub będzie miało na celu naruszenie godności pracownika oraz stworzenie wobec niego „zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery”

Z powyższego wynika, iż molestowanie wcale nie musi być związane z podporządkowaniem służbowym i relacjami pracodawca-pracownik. Molestowanie może dotknąć pracownika także ze strony współpracowników np. poprzez obraźliwe wiadomości wysyłane do molestowanego przez kolegę z pracy, jeżeli mają one na celu stworzenie wobec molestowanego poniżającej atmosfery.

Molestowanie może być nie tylko naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu lecz także jego szczególną formą tzn. dyskryminacją w zatrudnieniu. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeżeli „powodem” molestowania będzie cecha wyróżniająca pracownika. Przykładem będzie nakłanianie współpracowników aby traktowali wskazanego pracownika gorzej ze względu na jego orientację seksualną.

Pracownik, który był molestowany w pracy może żądać od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ma on także prawo rozwiązać z pracodawcą stosunek pracy bez wypowiedzenia, co istotne rozwiązanie takie nastąpi z winy pracodawcy, jako spowodowane ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy.