Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zmierza do jednostronnego i definitywnego rozwiązania umowy. Skutek ten następuje po upływie okresu wypowiedzenia. W zależności od czasu trwania zatrudnienia wynosi od odpowiednio:

2 tygodnie – przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy,
1 miesiąc – przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat,
3 miesiące – przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata.

Zdarzają się sytuacje, w których w trakcie biegu okresu wypowiedzenia zmienia się staż pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia zawartej umowy. I tu pojawia się pytanie o to, kiedy nastąpi skutek w postaci ustania zatrudnienia. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego na jaki moment należy liczyć staż zatrudnienia, na dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, czy na dzień upływu okresu wypowiedzenia.

Przykład:

Dnia 15.01.2012r. pracownik został zatrudniony na umowę na czas nieokreślony.
Dnia 30.12.2014r. pracodawca złożył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę.
Staż zatrudnienia pracownika w dniu złożenia wypowiedzenia wynosi 2 lata, 11 miesięcy i 16 dni.

Kodeks pracy nie daje podstaw do pominięcia okresu wypowiedzenia jako okresu zatrudnienia. Innymi słowy staż pracy należy rozumieć od chwili nawiązania stosunku pracy do chwili jego rozwiązania (ustania). Zatem o długości okresu wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia, który pracownik osiągnie w dniu rozwiązania stosunku pracy, czyli po wliczeniu okresu wypowiedzenia umowy. Już w piśmie o wypowiedzeniu umowy powinien się znaleźć zapis uwzględniający „dłuższy” okres wypowiedzenia.

W podanym powyżej przykładzie zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 marca 2015r., czyli przy uwzględnieniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, mimo iż na dzień złożenia wypowiedzenia pracownik nie legitymował się 3 letnim stażem zatrudnienia.

Jeżeli pracodawca zastosuje krótszy niż wymagany okres wypowiedzenia, umowa o pracę i tak rozwiąże się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi będzie przysługiwało roszczenie o wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.