Mobbing i dyskryminacja

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

odszkodowanie i zadosćuczynienie za mobbing

W poprzednim wpisie omawiałem kwestię roszczeń przewidzianych dla ofiar mobbingu przez kodeks pracy czyli zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem oraz odszkodowania należnego z tytułu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu.

Osoby, które nie posiadają statusu pracownika jak na przykład zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy też pracodawca nie są objęte ochroną antymobbingową przewidzianą przez kodeks pracy, nie przysługują im zatem wskazane powyżej uprawnienia.

Nie oznacza to jednak, że osoby niebędące pracownikami mogą być bezkarnie mobbowane !

Osobie wobec, której stosowany jest mobbing a nie może skorzystać z uprawnień, o których pisałem na wstępie, może jednak szukać ochrony w przepisach kodeksu cywilnego.

Uporczywe i długotrwale nękanie lub zastraszanie innej osoby może zostać uznane za naruszające dobra osobiste, do których zaliczamy w szczególności: zdrowie, wolność oraz cześć. Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi i chronione są niezależnie od innych okoliczności – każdy je ma i każdemu przysługuje ich ochrona.

Osobie, której dobro osobiste zostało naruszone wskutek mobbingu przysługują:

  • Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem dóbr osobistych – roszczenie to przysługuje jeżeli wskutek naruszenia dóbr osobistych ponieśliśmy szkodę
  • Roszczenie o zadośćuczynienia pieniężne za krzywdę doznaną wskutek naruszenia dóbr osobistychRoszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej mobbingiem przysługuje, jeżeli wskutek mobbingu doszło do naruszenia dóbr osobistych co spowodowało szkodę. Przykładowo jeżeli wskutek ciągłych nieprzyjaznych docinków pod adresem osoby zatrudnionej atmosfera w pracy stałą się nie do zniesienia i osoba taka rozwiązała umowę zlecenia na podstawie któej pracowała, wówczas szkodą będzie pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku takiego „wymuszonego” rozwiązania umowy.Opisane uprawnienia przysługują bezpośrednio wobec sprawcy mobbingu oznacza to, że pozwać powinniśmy nie pracodawcę a osobę, która stosowała wobec nas mobbing.
  • Jeżeli skutkiem mobbingu doszło do naruszenia dóbr osobistych co z kolei doprowadziło do uszkodzenia ciała lub wywołało rozstrój zdrowia, wówczas przysługiwać będzie odszkodowanie, które będzie obejmowało wszystkie poniesione przez poszkodowanego koszty np. koszty leczenia, rehabilitacji ponadto, w takim wypadku możemy domagać się także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, choć przyznanie zadośćuczynienia zależne będzie od uznania sądu – nie jest obowiązkowe.
  • Z naruszeniem dóbr osobistych mamy do czynienia w sytuacji, w której „przeciętny Kowalski” poczułby że jego dobra osobiste zostały naruszone. Nie wystarczy zatem nasze osobiste odczucie, należy zastanowić się czy inni na naszym miejscu także poczuliby, że naruszono ich dobra osobiste.
Iwo Klisz on Facebook
Iwo Klisz
Adwokat
Adwokat, wspólnik zarządzający w „Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych”.

Specjalista z zakresu prawa pracy.