Mobbing i dyskryminacja

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

Posted on
odszkodowanie i zadosćuczynienie za mobbing

W poprzednim wpisie omawiałem kwestię roszczeń przewidzianych dla ofiar mobbingu przez kodeks pracy czyli zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem oraz odszkodowania należnego z tytułu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu. Osoby, które nie posiadają statusu pracownika jak na przykład zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy też pracodawca nie są objęte ochroną antymobbingową […]

Mobbing i dyskryminacja

„Przestępstwo” mobbingu

Posted on
przestępstwo mobbingu

O tym czym jest mobbing pisałem tutaj (link), Dzisiejszym wpisem chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie: „czy mobbing to przestępstwo ?” Nie ma w polskim prawie przestępstwa „mobbingu”, jednakże mobbing może okazać się określonym w kodeksie karnym przestępstwem. Możliwa jest sytuacja, w której sprawca mobbingu tzw. mobber będzie jednocześnie sprawcą przestępstwa, możliwa jest także sytuacja, kiedy […]

Mobbing i dyskryminacja

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Posted on
Dyskryminacja w zatrudnieniu

Szczególną formą nierównego traktowania pracowników jest dyskryminacja. Zakaz dyskryminacji należy do katalogu podstawowych zasad prawa pracy. Każdy przypadek dyskryminacji stanowić będzie naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jednak w odwrotnym kierunku sytuacja nie jest już jednoznaczna. Dyskryminację od „zwykłego” nierównego traktowania odróżnia „przyczyna” nierównego traktowania, jeżeli pracownik jest nierówno traktowany z powodu pewnej wyróżniającej go […]

Mobbing i dyskryminacja

Uprawnienia pracownicze z tytułu mobbingu

Posted on
uprawnienia pracownika mobbing

Kodeks pracy w przepisach regulujących mobbing wprost wymienia dwa roszczenia przysługujące pracownikowi będącemu ofiara mobbingu. Będący ofiarą mobbingu pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę, jeżeli uczyni to z zachowaniem formy pisemnej oraz wskaże mobbing jako przyczynę, wówczas przysługuje mu od pracodawcy odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na […]

Mobbing i dyskryminacja

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

Posted on
obowiązku pracodawcy mobbing

Przepisy kodeksu pracy wprost obligują pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, obowiązek ten dzięki konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem nie ogranicza się jedynie do powstrzymania się przez pracodawcę od działań o takim charakterze. Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za całość warunków pracy odpowiada także za psychiczny komfort pracowników, którego elementem jest wolność od […]

Mobbing i dyskryminacja

Mobbing

Posted on
mobbing

Z pojęciem mobbingu spotkał się chyba każdy, często jednak potoczne czy też nawet socjologiczne rozumienie tego pojęcia odbiega od znaczenia nadanego mu na gruncie przepisów prawa pracy. Pewnym ułatwieniem pozwalającym zrozumieć pojęcie mobbingu jest ustawowa definicja zwarta w Kodeksie Pracy, jest to tzw. „Definicja legalna” wprost nadająca określonym wyrażeniom konkretne znaczenie. Zgodnie z ustawą mobbingiem […]