Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kiedy i z kim można ją zawrzeć?

Posted on
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jesteś pracodawcą, a Twój pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji dotyczących Twojego przedsiębiorstwa. W szczególności ma dostęp do Twojej bazy klientów, do najbardziej istotnych informacji handlowych, technicznych oraz organizacyjnych Twojego przedsiębiorstwa. Nie trudno zauważyć, że jeżeli ustaje stosunek pracy z tym pracownikiem Twoja sytuacja nie jest szczególnie korzystna. Przecież Twój były pracownik może wykorzystać […]

Mobbing i dyskryminacja

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu

Posted on
odszkodowanie i zadosćuczynienie za mobbing

W poprzednim wpisie omawiałem kwestię roszczeń przewidzianych dla ofiar mobbingu przez kodeks pracy czyli zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem oraz odszkodowania należnego z tytułu rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z powodu mobbingu. Osoby, które nie posiadają statusu pracownika jak na przykład zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy też pracodawca nie są objęte ochroną antymobbingową […]

Mobbing i dyskryminacja

„Przestępstwo” mobbingu

Posted on
przestępstwo mobbingu

O tym czym jest mobbing pisałem tutaj (link), Dzisiejszym wpisem chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie: „czy mobbing to przestępstwo ?” Nie ma w polskim prawie przestępstwa „mobbingu”, jednakże mobbing może okazać się określonym w kodeksie karnym przestępstwem. Możliwa jest sytuacja, w której sprawca mobbingu tzw. mobber będzie jednocześnie sprawcą przestępstwa, możliwa jest także sytuacja, kiedy […]

Mobbing i dyskryminacja

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Posted on
Dyskryminacja w zatrudnieniu

Szczególną formą nierównego traktowania pracowników jest dyskryminacja. Zakaz dyskryminacji należy do katalogu podstawowych zasad prawa pracy. Każdy przypadek dyskryminacji stanowić będzie naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jednak w odwrotnym kierunku sytuacja nie jest już jednoznaczna. Dyskryminację od „zwykłego” nierównego traktowania odróżnia „przyczyna” nierównego traktowania, jeżeli pracownik jest nierówno traktowany z powodu pewnej wyróżniającej go […]

Bez kategorii

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Posted on
Równe traktowanie w zatrudnieniu

Całokształt przepisów prawa pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków względem pracowników, wśród nich znajdują się także reguły uznawane za podstawowe zasady prawa pracy. Jedną z takich reguł jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Co oznacza obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu ? Z powyższej zasady wypływa obowiązek pracodawcy, wyrażający się w tym aby pracowników znajdujących się […]

Zakaz konkurencji

Działalność konkurencyjna, a odszkodowanie dla pracodawcy.

Posted on
odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji

Pisałem już, że zakaz konkurencji może wynikać nie tylko z zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą umowy, ale także z podstawowych obowiązków pracownika wskazanych w art. 100 k.p. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy, czyli nieszkodzenie pracodawcy. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010r. (sygn. […]

Rozwiązanie umowy o pracę

Brak umowy o zakazie konkurencji, a obowiązki pracownika

Posted on
brak umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy zawierana jest w interesie pracodawcy, zwykle w czasie zatrudniania pracownika. Może też być zawarta w trakcie trwania stosunku pracy. Pewnie zastanawia Cię kwestia co się dzieje gdy nie zawarłeś z pracownikiem takiej umowy? Czy pracownik ma wtedy prawo prowadzić działalność konkurencyjną? Odpowiedź na powyższe pytania […]

Zakaz konkurencji

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Posted on
odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji zawierana jest w interesie pracodawcy. Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo powinieneś zastanowić się nad potrzebą zawierania takich umów z pracownikami, których zatrudniasz. Nie zawsze będzie to potrzebne. Co jednak zrobić gdy ochrona interesów twojej firmy tego wymaga, a pracownik odmawia podpisania takiej umowy? Z praktycznych względów powinieneś zawierać umowę o zakazie konkurencji już […]

Zakaz konkurencji

Podstawy zakazu konkurencji

Posted on
zakaz konkurencji przepisy

Polski ustawodawca nie uregulował zakazu konkurencji w jednym akcie prawnym. Regulację zakazu działalności konkurencyjnej znaleźć można zarówno w Kodeksie Pracy, w Kodeksie Spółek Handlowych jak i w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej przedstawię Ci najważniejsze przepisy prawa regulujące zakaz konkurencji. Jak pewnie zauważysz nie dotyczą one jedynie pracownika. Regulacja w Kodeksie Pracy: Ustawodawca uregulował […]

Mobbing i dyskryminacja

Uprawnienia pracownicze z tytułu mobbingu

Posted on
uprawnienia pracownika mobbing

Kodeks pracy w przepisach regulujących mobbing wprost wymienia dwa roszczenia przysługujące pracownikowi będącemu ofiara mobbingu. Będący ofiarą mobbingu pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę, jeżeli uczyni to z zachowaniem formy pisemnej oraz wskaże mobbing jako przyczynę, wówczas przysługuje mu od pracodawcy odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na […]

Mobbing i dyskryminacja

Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

Posted on
obowiązku pracodawcy mobbing

Przepisy kodeksu pracy wprost obligują pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, obowiązek ten dzięki konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej oraz zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem nie ogranicza się jedynie do powstrzymania się przez pracodawcę od działań o takim charakterze. Pracodawca jako podmiot odpowiedzialny za całość warunków pracy odpowiada także za psychiczny komfort pracowników, którego elementem jest wolność od […]

Mobbing i dyskryminacja

Mobbing

Posted on
mobbing

Z pojęciem mobbingu spotkał się chyba każdy, często jednak potoczne czy też nawet socjologiczne rozumienie tego pojęcia odbiega od znaczenia nadanego mu na gruncie przepisów prawa pracy. Pewnym ułatwieniem pozwalającym zrozumieć pojęcie mobbingu jest ustawowa definicja zwarta w Kodeksie Pracy, jest to tzw. „Definicja legalna” wprost nadająca określonym wyrażeniom konkretne znaczenie. Zgodnie z ustawą mobbingiem […]

Rozwiązanie umowy o pracę

Czy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wlicza się do stażu pracy?

Posted on
okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zmierza do jednostronnego i definitywnego rozwiązania umowy. Skutek ten następuje po upływie okresu wypowiedzenia. W zależności od czasu trwania zatrudnienia wynosi od odpowiednio: 2 tygodnie – przy zatrudnieniu poniżej 6 miesięcy, 1 miesiąc – przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat, 3 miesiące – przy zatrudnieniu […]

Molestowanie

Molestowanie w pracy

Posted on

Czym jest molestowanie ? Wbrew potocznemu wyobrażeniu molestowania jako fizycznego ewentualnie także słownego, ale za to intensywnego napastowania o charakterze seksualnym, molestowanie nie musi być związane z seksualnością. Z molestowaniem w pracy będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której molestujący będzie zachęcał inną osobę lub nakaże jej naruszenie zasady równego traktowania. Mówiąc prościej molestowanie […]

Molestowanie

Molestowanie seksualne

Posted on

Temat niezwykle popularny, choć na ogól źle rozumiemy „molestowanie seksualne” ograniczając je do zachowań, którym bliżej do gwałtu niż do rozumienia molestowania seksualnego przyjętego w kodeksie pracy. Jak w każdej legendzie także w potocznym rozumieniu molestowania seksualnego także jest ziarno prawdy. Faktycznie molestowanie seksualne związane jest z płcią pracownika i jego seksualnością. Wbrew intuicyjnym skojarzeniom […]

Rozwiązanie umowy o pracę

Kilka faktów o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę.

Posted on
wypowiedzenie umowy o pracę

Co do zasady pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem. Oczywiście kodeks pracy, a także inne ustawy wprowadzają tu pewne wyjątki dotyczące np. kobiet w ciąży, społecznych inspektorów pracy, osób będących na urlopie lub z innych usprawiedliwionych przyczyn nieobecnych w pracy itp. Dla pracownika istotne jest to, że pracodawca […]